Pez oseo – Diplodus vulgaris – Seifio

Pez oseo – Diplodus vulgaris – Seifio