Pez oseo – Anthias anthias – Fula tres colas

Pez oseo – Anthias anthias – Fula tres colas