Pez oseo – Lithognathus mormyrus – Herrera

Pez oseo – Lithognathus mormyrus – Herrera