Pez oseo – Tripterygion delaisi – Cabecinegro

Pez oseo – Tripterygion delaisi – Cabecinegro